Custom Acoustic Guitar Fanfret Handemade.

Custom Acoustic Guitar Fanfret Handemade.
กีต้ารFanfret(เฟรตเอียงหรือเฟรตใบพัด) นั้นมีความแตกต่างกับกีต้าร์ทั่วไปคือ เฟรต ที่ทำหน้าที่กั้นห้องของตัวโน้ตในแต่ละสายนั้น มีความเอียงโดยใช้รัศมีเป็นวงกลมแบบใบพัด ซึ่งช่วยในเรื่องของหางเสียงที่มีความแตกต่างและชดเชยในเรื่องของความเพี้ยนของตัวโน้ตในการยืดหยุ่นของสาย โดยมีรัศมีความเอียงและสเกลหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้สร้าง และความต้องการของผู้เล่นในแต่ละสไตล์ รวมถึงความเข้าใจของผู้เล่น ความถนัด และการฝึกซ้อม ในต่างประเทศจะพบเห็นศิลปินที่ใช้กีต้าร์ประเภทนี้ในรูปแบบของ ฟิงเกอร์สไตล์(Fingerstyle)
Visitors: 8,969,909